Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu:
Marcela Filúsová - ŠIKOVNICA, Gen. Svobodu 1, 911 08  Trenčín

e-mail: sikovnica.juzanka@gmail.com


Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento
tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dátum objednania/dátum prijatia (*): ______________________________
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*): ______________________________
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ______________________________
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) :
______________________________
Dátum ______________________
(*) Nehodiace sa prečiarknite.